Thời gian và cuộc sống làm con người ta thay đổi. Và đôi khi họ trở thành loại người mà trước đây họ đã từng khẳng định rằng: - Tôi sẽ không...

Thời gian và cuộc sống làm con người ta thay đổi...


Loading...

Thời gian và cuộc sống làm con người ta thay đổi. Và đôi khi họ trở thành loại người mà trước đây họ đã từng khẳng định rằng:
- Tôi sẽ không bao giờ như thế!!!
Loading...

0 nhận xét: