Giá mà. . . - Giữa dÒng đỜi vÔ định. . . - CÓ mỘt ngưỜi yêu TÔi hƠn cả sinh mệnh. . . - MỘt ngưỜi chỉ biết nắm lấy mà khÔng biết buÔng. . . ...

Giá mà. . .


Loading...

Giá mà. . .
- Giữa dÒng đỜi vÔ định. . .
- CÓ mỘt ngưỜi yêu TÔi hƠn cả sinh
mệnh. . .
- MỘt ngưỜi chỉ biết nắm lấy mà
khÔng biết buÔng. . .
- MỘt ngưỜi chỉ biết giữ chặt mà
khÔng hề biết vứt bỎ. . .
- TÔi chỉ cần mỘt ngưỜi như vậy
thÔi!!...
- Để TÔi yêu và đưỢc yêu..
Loading...

0 nhận xét: