Tâm của chúng ta ở đâu thì thành công của cúng ta ở đó. Bạn có thể thất vọng khi thất bại nhưng bạn sẽ không thể thành công nếu không cố gắn...

Tâm của chúng ta ở đâu thì thành công của cúng ta ở đó


Loading...

Tâm của chúng ta ở đâu thì thành công của cúng ta ở đó. Bạn có thể thất vọng khi thất bại nhưng bạn sẽ không thể thành công nếu không cố gắng.
Loading...

0 nhận xét: