Sửa đổi chính là tu hành, hay nói cách khác, tu hành là sửa đổi sai lầm. Phàm phu thật không dễ dàng thấy được lỗi làm của mình, nhưng lại r...

Sửa đổi chính là tu hành


Loading...

Sửa đổi chính là tu hành, hay nói cách khác, tu hành là sửa đổi sai lầm. Phàm phu thật không dễ dàng thấy được lỗi làm của mình, nhưng lại rất dễ dàng phát hiện lỗi lầm của người khác.

HT. Tịnh Không
Loading...

0 nhận xét: