Như ta đã biết con gái ăn rất "từ tốn" và "từ tốn" ở đây có nghĩa là.... Ăn từ từ... Nhưng rất tốn. =))

Như ta đã biết con gái ăn rất từ tốn


Loading...

Như ta đã biết con gái ăn rất "từ tốn"
và "từ tốn" ở đây có nghĩa là....
Ăn từ từ...
Nhưng rất tốn. =))


Loading...

0 nhận xét: