Người ta thường xét đoán vẻ bề ngoài hơn là thực chất. Ai cũng có mắt, nhưng ít người có khả năng nhìn thấu suốt.

Người ta thường xét đoán vẻ bề ngoài hơn là thực chất

Loading...

Người ta thường xét đoán vẻ bề ngoài hơn là thực chất. Ai cũng có mắt, nhưng ít người có khả năng nhìn thấu suốt.
Loading...

0 nhận xét: