Công đức niệm Phật sánh như được vàng ròng, bỏ niệm Phật chạy theo danh lợi như lấy lá úa bỏ vàng ròng. Một tiếng Phật hiệu, một tiếng lòng ...

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng lòng


Loading...

Công đức niệm Phật sánh như được vàng ròng, bỏ niệm Phật chạy theo danh lợi như lấy lá úa bỏ vàng ròng.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng lòng
Tuyệt diệu viên âm, nghe hiện kim.
Sao có biết bao “si hán tử”
Vẫn lấy lá úa bỏ vàng ròng.

- Triệt Ngộ Đại Sư

Đừng tham luyến cảnh danh lợi thế gian mà quên niệm Phật. Vì niệm Phật mới thật sự là “vàng ròng”, còn danh lợi thế gian chỉ như là “lá úa”.
Loading...

0 nhận xét: