Không có em đời buồn như chó cắn, có em rồi thà chó cắn còn hơn, Gái có bồ như hoa có chủ. Anh hùng thực sự phải biết đánh chủ giật hoa, 

không có em đời buồn như chó cắn


Loading...

Không có em đời buồn như chó cắn, có em rồi thà chó cắn còn hơn, Gái có bồ như hoa có chủ. Anh hùng thực sự phải biết đánh chủ giật hoa, 


Loading...

0 nhận xét: