>Tại sao: ~ Cứ đến lúc tôi muốn trốn tránh... …Thì lại xuất hiện.... >Tại sao : ~ Cứ đến lúc tôi quyết định chấm dứt tất cả... ... Thì...

Giờ tôi phải làm sao...


Loading...

>Tại sao:
~ Cứ đến lúc tôi muốn trốn tránh...
…Thì lại xuất hiện....
>Tại sao :
~ Cứ đến lúc tôi quyết định chấm dứt
tất cả...
... Thì lại làm tôi lung lay...
>Tại sao :
~ Cứ những lúc tôi cần một người ở
bên nhất....
…Thì lại rời bỏ tôi...
>Và bây giờ :
~ Thì lại gieo hy vọng cho tôi...
Là Thật Lòng Hay Dối Trá
Loading...

0 nhận xét: