Chấp nhận sai lầm dễ hơn đi tìm chân lý rất nhiều. Sai lầm nổi trên mặt, chân lý thì chìm dưới đất.

Chấp nhận sai lầm dễ hơn đi tìm chân lý rất nhiều


Loading...

Chấp nhận sai lầm dễ hơn đi tìm chân lý rất nhiều. Sai lầm nổi trên mặt, chân lý thì chìm dưới đất.
Loading...

0 nhận xét: