Câu hỏi IQ a+3-1x3+2-4+0x1=0 a=____? Một thống kê cho thấy hơn 90% số người trả lời sai câu này. Có phô trương quá không? Làm gì mà 90% trả ...

Câu hỏi IQ: hơn 90% số người trả lời sai câu này


Loading...

Câu hỏi IQ
a+3-1x3+2-4+0x1=0
a=____?

Một thống kê cho thấy hơn 90% số người trả lời sai câu này.

Có phô trương quá không?
Làm gì mà 90% trả lời sai câu này chứ?
Loading...

0 nhận xét: