- Cẩn thận với Tư Tưởng của bạn, vì chúng sẽ thành Lời Nói. - Cẩn thận với Lời Nói của bạn, vì chúng sẽ thành Hành Động. - Cẩn thận với Hành...

Cẩn thận với Tư Tưởng của bạn, vì chúng sẽ thành Lời Nói


Loading...

- Cẩn thận với Tư Tưởng của bạn, vì chúng sẽ thành Lời Nói.
- Cẩn thận với Lời Nói của bạn, vì chúng sẽ thành Hành Động.
- Cẩn thận với Hành Động của bạn, vì chúng sẽ thành Thói Quen.
- Cẩn thận với Thói Quen của bạn, vì chúng sẽ uốn nắn Nhân Cách bạn.
- Cẩn thận với Nhân Cách của bạn, vì nó sẽ định Số Phận bạn, và Số Phận của bạn sẽ là Cuộc Đời bạn.
Loading...

0 nhận xét: