Bạn chất nhân loại sẽ không phát triển hơn là một cây khoai tây, nếu nó bị trồng tới trồng lui quá nhiều thế hệ kéo dài trên một mảnh đất kh...

Bạn chất nhân loại sẽ không phát triển hơn là một cây khoai tây


Loading...

Bạn chất nhân loại sẽ không phát triển hơn là một cây khoai tây, nếu nó bị trồng tới trồng lui quá nhiều thế hệ kéo dài trên một mảnh đất khô cằn.
Loading...

0 nhận xét: