1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục vọng dễ sinh. 2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó kh...

10 điều tâm niệm Đức Phật Dạy


Loading...

1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục vọng dễ sinh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
4. Sự nghiệp đừng cầu không chông gai , vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng thị thường , kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người thì đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình thì tất sinh tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thì ân có mưu tính.
9. Thấy lợi đừng nhúng tay , vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần bày tỏ vì bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài.
Loading...

0 nhận xét: