Nguyên nhân làm không được chính là không thể buông xả . Nguyên nhân không thể buông xả chính là không thể hiểu rõ đối với chân tướng sự t...

"Buông xả" không được là do chúng ta chưa thật sự giác ngộ !


Loading...

Nguyên nhân làm không được chính là không thể buông xả.

Nguyên nhân không thể buông xả chính là không thể hiểu rõ đối với chân tướng sự thật, tuy là ngày ngày đang đọc kinh, ngày ngày đang nghe kinh, nhưng thực tế mà nói, chưa chân thật hiểu rõ, nửa biết nửa hiểu, chưa chân thật lý giải. Bạn chân thật lý giải thì bạn chân thật làm được.

Bạn nói: “Tôi thật hiểu được, rất lý giải, nhưng tôi vẫn không làm được”, vậy là giả, tuyệt đối không phải chân thật. Sự việc này khi tôi còn trẻ đã thỉnh giáo qua với Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia dạy bảo tôi, tổng kết luận của Phật pháp là "biết khó, hành dễ". Bạn rất khó biết được, quay đầu thì rất dễ dàng (quay đầu chính là bạn chân thật làm được).

Làm được không khó, lý giải rất khó. Nếu chân thật lý giải thì không thể không làm được, phàm hễ không thể làm được tức là bạn nhất định không hề lý giải. Lời nói này rất hay!

Hiện tại ta không làm được thì phải làm sao ? Phải học, chăm chỉ nỗ lực mà học, biết được ta học vẫn không đủ, ta hiểu vẫn không thấu triệt. Cho nên Thế Tôn đã phải giảng kinh nói pháp suốt 49 năm. Nhà Phật từ xưa đến nay chú trọng ở thực hành, tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày giảng kinh ? Hành là sau khi lý giải,

Tín-Giải-Hành-Chứng, bạn không lý giải thấu triệt thì bạn làm sao có thể làm được ? Muốn lý giải thấu triệt thì phải học giáo thời gian dài. Bạn chân thật tường tận, chân thật hiểu được rồi, sau đó bạn mới chân thật chịu làm, không có chút nào hoài nghi, bạn làm được rất tự tại, bạn làm được rất đúng pháp, chân thật đem cái mà bạn học được, cái mà bạn lý giải thảy đều thực tiễn. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu.

H.T. TỊNH KHÔNG !
Loading...

0 nhận xét: