"Vạn pháp do tâm sinh Vạn pháp do tâm diệt Tâm sinh vạn pháp sinh Tâm diệt vạn pháp diệt"

Vạn pháp do tâm sinh


Loading...

"Vạn pháp do tâm sinh
Vạn pháp do tâm diệt
Tâm sinh vạn pháp sinh
Tâm diệt vạn pháp diệt"
Loading...

0 nhận xét: