Bi quan là tự sát Giải thoát là tự do Thuyền to thì sóng cả Vô ngã thì vô ưu Đa mưu thì đa oán Đông bạn thì lắm phiền Nhiều tiền thì lắm bạc...

Từ bi là cội phúc


Loading...

Bi quan là tự sát
Giải thoát là tự do
Thuyền to thì sóng cả
Vô ngã thì vô ưu
Đa mưu thì đa oán
Đông bạn thì lắm phiền
Nhiều tiền thì lắm bạc
Làm ác thì gặp ác
Tự tác thì tự lo
Gieo gió thì gặt bão
Gian xảo thì đa nghi
Từ bi là cội phúc
Loading...

0 nhận xét: