1. Tam nào quý nhất thế gian 2. Tam nào dứt được, an nhàn thảnh thơi 3. Tam nào Phật thuyết ba thời 4. Tam nào không lọt, xa rời tử sanh 5. ...

Tam nào?


Loading...

1. Tam nào quý nhất thế gian
2. Tam nào dứt được, an nhàn thảnh thơi
3. Tam nào Phật thuyết ba thời
4. Tam nào không lọt, xa rời tử sanh
5. Tam nào cắt đứt căn lành
6. Tam nào thân cận phát sanh trí mầu
7. Tam nào chịu cảnh bi sầu
8. Tam nào căn bản dẫn đầu vô minh
9. Tam nào vô tướng vô hình
10. Tam nào ý thức tự mình thực tu
11. Tam nào sáng suốt chân tu
12. Tam nào trước cổng, công phu mở đường
13. Tam nào tính toán suy lường
14. Tam nào pháp hội tỏ tường ba xe
15. Tam nào vô số hằng sa
16. Tam nào nhiêu ích tỏa ra trong đời
17. Tam nào của cải chẳng vơi
18. Tam nào quả đức chẳng rời chân tâm
19. Tam nào khổ não thâm trầm
20. Tam nào ý chí kiên tâm vững vàng
21. Tam nào bất tịnh muôn ngàn
22. Tam nào cả thánh lẫn phàm đồng nương
23. Tam nào bất độ muôn phương
24. Tam nào chứng được an khương vạn nhà
25. Tam nào độ tận bao la
26. Tam nào tự lợi, lợi tha mới thành
27. Tam nào tỏa sáng tinh anh
28. Tam nào ngăn ngại hành trình mình đi .

Bây giờ huynh đệ cùng thi .
Huynh nào đáp được xả ly ưu phiền.

Giải đáp .

1. Tam Bảo
2. Tam nghiệp
3. Tam chuyển pháp luân
4. Tam vô lậu học
5. Tam độc
6. Tam thiện tri thức
7. Tam khổ
8. Tam tế
9. Tam tâm
10. Tam tự
11. Tam minh
12. Tam môn
13. Tam lượng
14. Tam thừa
15. Tam đa
16. Tam tụ tịnh giới
17. Tam phước
18. Tam đức
19. Tam ác đạo
20. Tam bất thối
21. Tam thập lục vật
22. Tam giới
23. Tam bất năng
24. Tam trí
25. Tam năng
26. Tam thân Phật
27. Tam thập nhị tướng
28. Tam chướng

Loading...

0 nhận xét: