Sự tin tưởng cũng như một tờ giấy một lần bị vò nát nó sẽ không thể hoàn hảo một lần nữa.

Sự tin tưởng cũng như một tờ giấy


Loading...

Sự tin tưởng cũng như một tờ giấy một lần bị vò nát nó sẽ không thể hoàn hảo một lần nữa.
Loading...

0 nhận xét: