- Sự thật thì không bao giờ thay đỗi....;@ - Chỉ có lòng người thay đỗi theo thời gian.....!!!

Sự thật thì không bao giờ thay đỗi.


Loading...

- Sự thật thì không bao giờ thay đỗi....;@
- Chỉ có lòng người thay đỗi theo thời gian.....!!!
Loading...

0 nhận xét: