• Trần thế chỉ là chốn tạm nương • Cũng như quán trọ chốn ven đường • Mỗi người là khách dừng chân tạm • Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.

Đời là giả tạm


Loading...


• Trần thế chỉ là chốn tạm nương
• Cũng như quán trọ chốn ven đường
• Mỗi người là khách dừng chân tạm
• Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
Loading...

0 nhận xét: