Always forgive your enemies - nothing annoys them so much. Luôn luôn tha thứ cho kẻ thù – không có gì làm họ bực tức nhiều như vậy. Oscar Wi...

Những câu nói hay về sự tha thứ


Loading...

Always forgive your enemies - nothing annoys them so much.
Luôn luôn tha thứ cho kẻ thù – không có gì làm họ bực tức nhiều như vậy.
Oscar Wilde

Forgive many things in others; nothing in yourself.
Hãy tha thứ nhiều chuyện của người khác, nhưng đừng tha thứ bất cứ chuyện gì của chính mình.
Ausonius

Forgive your enemies, but never forget their names.
Hãy tha thứ cho kẻ thù, nhưng không bao giờ quên tên họ.
John F. Kennedy

Forgive, son; men are men; they needs must err.
Hãy tha thứ; con người là con người; ai rồi cũng có lỗi lầm.
Euripides

Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and chills the sting.
Tha thứ là một chuyện rất tức cười. Nó sưởi ấm trái tim và làm mát đi vết rát.
William Arthur Ward

Forgiveness is a gift you give yourself.
Tha thứ là món quà mà bạn tự tặng cho chính mình.
Suzanne Somers

Forgiveness is a virtue of the brave.
Tha thứ là đức hạnh của người can đảm.
Indira Gandhi

Forgiveness is like faith. You have to keep reviving it.
Tha thứ cũng giống như đức tin. Bạn phải duy trì nó.
Mason Cooley

Forgiveness is the answer to the child's dream of a miracle by which what is broken is made whole again, what is soiled is made clean again.
Tha thứ là câu trả lời cho giấc mơ nhiệm mầu của đứa trẻ - Những gì đổ bể được lành lặn trở lại, những gì bị bám bụi dơ được sạch sẽ trở lại.
Dag Hammarskjold

Forgiveness is the final form of love.
Tha thứ là phương thức cuối cùng của tình yêu.
Reinhold Niebuhr

Forgiveness is the giving, and so the receiving, of life.
Tha thứ là cho đi, và cũng là tiếp nhận, cuộc sống.
George MacDonald

Forgiveness is the key to action and freedom.
Tha thứ là chìa khóa mở tới hành động và tự do.
Hannah Arendt

Forgiveness is the remission of sins.
Tha thứ là xóa đi tội lỗi.
Saint Augustine

Forgiveness means letting go of the past.
Tha thứ có nghĩa để cho quá khứ trôi đi.
Gerald Jampolsky

Forgotten is forgiven.
Bị quên đi có nghĩa là được tha.
F. Scott Fitzgerald

Genuine forgiveness does not deny anger but faces it head-on.
Sự tha thứ chân thành không chối bỏ giận dữ nhưng đối diện với nó.
Alice Duer Miller

He that cannot forgive others breaks the bridge over which he must pass himself; for every man has need to be forgiven.
Người không thể tha thứ người khác đã làm sụp đổ cây cầu mà anh phải tự mình vượt qua; bởi vì tất cả mọi nguời cần được tha thứ.
Thomas Fuller

How unhappy is he who cannot forgive himself.
Thiệt là bất hạnh nếu người ta không tự tha thứ được cho mình.
Publilius Syrus

I can forgive, but I cannot forget, is only another way of saying, I will not forgive.
“Tôi có thể tha thứ, nhưng tôi không thể quên” là một cách nói khác đi của câu “Tôi không thể tha thứ.”
Henry Ward Beecher

It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend.
Tha thứ cho kẻ thù thì dễ hơn là tha thứ cho bạn.
William Blake

It is often easier to ask for forgiveness than to ask for permission.
Thường thường thì xin được tha thứ dễ hơn xin phép.
Grace Hopper

Life is an adventure in forgiveness.
Đời là một cuộc phiêu lưu trong sự tha thứ.
Norman Cousins

Mistakes are always forgivable, if one has the courage to admit them.
Lỗi lầm luôn luôn có thể tha thứ được, nếu người ta can đảm thừa nhận lỗi lầm của mình.
Bruce Lee

Never forget the three powerful resources you always have available to you: love, prayer, and forgiveness.
Đừng bao giờ quên ba nguồn lực dồi dào mà bạn luôn luôn có sẵn: yêu, cầu nguyện và tha thứ.
H. Jackson Brown, Jr.

It is important that we forgive ourselves for making mistakes. We need to learn from our errors and move on.”
Rất quan trọng khi chúng ta tự tha thứ cho lỗi lầm của mình. Chúng ta cần phải học từ lỗi lầm của mình và tiếp tục cuộc sống.
W. Paul Young

“Forgiveness in no way requires that you trust the one you forgive.

Tha thứ không bao giờ đòi hỏi bạn phải tin tưởng ở người mà bạn tha thứ.
Steve Maraboli,

“Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies.”
Sự hờn giận giống như mình uống thuốc độc và hy vọng rằng nó sẽ giết kẻ thù của mình.
Nelson Mandela

“To be wronged is nothing, unless you continue to remember it.”
Sai lầm thì chẳng có gì quan trọng, trừ khi bạn tiếp tục nhớ tới nó.
Confucius

“The stupid neither forgive nor forget; the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget.”
Người ngu không tha thứ mà cũng không quên; người ngây thơ tha thứ và quên; người khôn ngoan tha thứ nhưng không quên.
Thomas Stephen Szasz

“We don't forgive people because they deserve it. We forgive them because they need it--because we need it.”
Chúng ta không tha thứ cho người khác vì họ xứng đáng bị như vậy. Chúng ta tha thứ bởi vì họ cần được tha thứ--bởi vì chúng ta cũng cần được tha thứ.
Bree Despain

“People have to forgive. We don't have to like them, we don't have to be friends with them, we don't have to send them hearts in text messages, but we have to forgive them, to overlook, to forget. Because if we don't we are tying rocks to our feet, too much for our wings to carry!”
Người ta phải tha thứ. Mình không cần phải thích họ, không cần phải là bạn của họ, không cần phải gởi icon hình trái tim trong text message cho họ, nhưng mình phải tha thứ cho họ, bỏ qua, và quên đi. Bởi vì nếu không, mình tự cột đá và chân mình và đôi cánh của mình sẽ không đủ sức nhấc mình lên.
C. JoyBell C.

“Forgiveness means it finally becomes unimportant that you hit back.”
Tha thứ nghĩa là cuối cùng thì chuyện trả thù không còn là quan trọng nữa.
Anne Lamott

“It is surely better to pardon too much, than to condemn too much.”
Xin lỗi quá nhiều chắc chắn vẫn tốt hơn là phê phán quá nhiều.
George Eliot

“I'm not perfect. Remember that, and try to forgive me when I fail you.”
“Tôi không hoàn thiện. Mong bạn nhớ vậy và ráng tha thứ khi tôi làm bạn buồn.”
Elizabeth Lowell

Once a woman has forgiven her man, she must not reheat his sins for breakfast.
Một khi người đàn bà tha thứ cho chồng mình, cô ta không được hâm nóng tội lỗi của chồng để ăn sáng.
Marlene Dietrich

One forgives to the degree that one loves
Người ta phải tha thứ nhiều bằng người ta yêu.
Francois de La Rochefoucauld

People can be more forgiving than you can imagine. But you have to forgive yourself. Let go of what's bitter and move on.
Người ta có thể tha thứ nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. Nhưng bạn phải tha thứ cho chính bạn. Phải từ bỏ những gì cay đắng và tiếp tục cuộc đời.
Bill Cosby

Thank you, God, for this good life and forgive us if we do not love it enough.
Xin cám ơn Thượng Đế vì cuộc sống tốt đẹp này và tha thứ tụi con nếu tụi con không yêu cuộc sống cho đủ.
Garrison Keillor

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.
Kẻ yếu đuối không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là nét đặc trưng của người mạnh.
Mahatma Gandhi

There is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love.
Không có tình yêu nào mà không có tha thứ, và không có tha thứ nào mà không có tình yêu.
Bryant H. McGill

There is no revenge so complete as forgiveness.
Không có sự trả thù nào toàn diện như tha thứ.
Josh Billings

To err is human; to forgive, divine.
Lỗi lầm là con người; tha thứ là siêu phàm.
Alexander Pope

To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you.
Tha thứ là thả tự do cho một người tù và khám phá ra rằng người tù đó chính là mình.
Lewis B. Smedes

When you forgive, you in no way change the past - but you sure do change the future.
Khi tha thứ, bạn không có cách nào để thay đổi quá khứ, nhưng bạn chắc chắn thay đổi tương lai.
Bernard Meltzer

Without forgiveness, there's no future.
Nếu không có tha thứ, không có tương lai.
Desmond Tutu

You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.
Bạn sẽ biết tới sự tha thứ khi bạn nhớ lại người làm bạn bị thương tổn và cảm nhận được rằng bạn đủ sức mạnh để chúc họ tốt lành.
Lewis B. Smedes
Loading...

0 nhận xét: