Khi bạn phải lựa chọn và bạn không lựa chọn, chính bản thân điều đó cũng là một lựa chọn. When you have to make a choice and don't make ...

Những câu nói hay về sự lựa chọn nên biết


Loading...

Khi bạn phải lựa chọn và bạn không lựa chọn, chính bản thân điều đó cũng là một lựa chọn.
When you have to make a choice and don't make it, that is in itself a choice.
William James

~*~

Tự do, theo quan điểm siêu hình học của tôi, là quyền lực tự quyết trong một thực thể có tư duy. Nó đưa đến suy nghĩ, lựa chọn và sức mạnh.

Liberty, according to my metaphysics is a self-determining power in an intellectual agent. It implies thought and choice and power.
John Adams

~*~

Những người kén cá chọn cạnh rất bất hạnh; chẳng thứ gì thỏa mãn họ.
The fastidious are unfortunate; nothing satisfies them.
La Fontaine

~*~

Khi lựa chọn trong cuộc sống, đừng quên sống.
When making your choice in life, do not neglect to live.
Samuel Johnson

~*~

Về lâu về dài, chính chúng ta sẽ định hình bản thân con người chúng ta và cuộc sống của chúng ta. Quá trình đó không bao giờ kết thúc cho tới khi ta chết. Rốt cuộc thì chúng ta luôn phải gánh chịu mọi trách nhiệm về chính sự lựa chọn của mình.

In the long run, we shape our lives, and we shape ourselves. The process never ends until we die. And the choices we make are ultimately our own responsibility.
Eleanor Roosevelt

~*~

Triết lý của một người không được thể hiện tốt nhất bằng ngôn từ; nó được thể hiện trong những lựa chọn của anh ta... và những lựa chọn của chúng ta rốt cuộc chính là trách nhiệm của chúng ta.

One's philosophy is not best expressed in words; it is expressed in the choices one makes... and the choices we make are ultimately our responsibility.
Eleanor Roosevelt

~*~

Cho chọn giữa đau đớn và trống rỗng, tôi sẽ chọn đau đớn.

Given a choice between grief and nothing, I'd choose grief.
William Faulkner
Loading...

0 nhận xét: