Đồng xu tuy có 2 mặt...nhưng chỉ có 1 mệnh giá. Con người thì hỉ có 1 mặt nhưng sao lại có 2 lòng. Đúng là không ai có thể đo được lòng dạ c...

Lòng dạ con người


Loading...

Đồng xu tuy có 2 mặt...nhưng chỉ có 1 mệnh giá. Con người thì hỉ có 1 mặt nhưng sao lại có 2 lòng. Đúng là không ai có thể đo được lòng dạ con người phải không các bạn?
Loading...

0 nhận xét: