Khoảng cách.... ...Giữa anh và em... ...Không.....xa... ...Nhưng thật ra... Chẳng bao giờ... . Gần được nữa!!!.

Khoảng cách giữa anh và em


Loading...

Khoảng cách....
...Giữa anh và em...
...Không.....xa...
...Nhưng thật ra...
Chẳng bao giờ...
.
Gần được nữa!!!.
Loading...

0 nhận xét: