Những người bạn gặp trong cuộc đời.. đôi lúc sẽ muốn bạn, cần bạn, sử dụng bạn, lấy của bạn, yêu bạn, ghét bạn, chơi bạn, phán xét bạn, cứu ...

Điều gì làm nên bạn


Loading...

Những người bạn gặp trong cuộc đời.. đôi lúc sẽ muốn bạn, cần bạn, sử dụng bạn, lấy của bạn, yêu bạn, ghét bạn, chơi bạn, phán xét bạn, cứu bạn và làm vỡ tim bạn..
Nhưng cuối cùng..tất cả những điều đó Làm Nên Bạn!
Loading...

0 nhận xét: