Có thể sẽ có rất nhiều người đến rồi đi trong cuộc đời bạn... ...Nhưng chỉ duy nhất 1 người khiến bạn cười ngọt ngào và khóc 1 cách đau khổ ...

Có thể sẽ có rất nhiều người đến rồi đi trong cuộc đời bạn...


Loading...

Có thể sẽ có rất nhiều người đến rồi đi trong
cuộc đời bạn...
...Nhưng chỉ duy nhất 1 người khiến bạn cười
ngọt ngào và khóc 1 cách đau khổ nhất...đó là
người mà bạn đã yêu đến tận đáy lòng...
Loading...

0 nhận xét: