'' Không có Trí tuệ thì không có Thiền định, không có Thiền định thì không có Trí tuệ. Người nào gồm đủ Thiền định và Trí tuệ thì gầ...

Thiền định và Trí tuệ


Loading...

'' Không có Trí tuệ thì không có Thiền định, không có Thiền định thì không có Trí tuệ. Người nào gồm đủ Thiền định và Trí tuệ thì gần đến Niết-bàn.''
{kinh pháp cú số 355 phẩm tỷ-kheo}
Loading...

0 nhận xét: