Phải có nghị lực vững vàng và tâm nhẫn nại, đó là bí quyết của thành công. Sự thành tựu càng lớn thì càng phải có tâm nhấn nại.

Phải có nghị lực vững vàng


Loading...

Phải có nghị lực vững vàng và tâm nhẫn nại, đó là bí quyết của thành công. Sự thành tựu càng lớn thì càng phải có tâm nhấn nại.
Loading...

0 nhận xét: