"Đời người có khổ có vui thì mới đầy đủ, đời người có được có mất thì mới công bằng, đời người có sinh có tử thì mới tự nhiên, đời ngườ...

Đời người có khổ có vui thì mới đầy đủ


Loading...

"Đời người có khổ có vui thì mới đầy đủ, đời người có được có mất thì mới công bằng, đời người có sinh có tử thì mới tự nhiên, đời người có thành có bại thì mới hợp lẽ"
(trích Phật Quang thái căn đàm).
(ST)
Loading...

0 nhận xét: