Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Người đói ta cho 1 bữa ăn, người lạnh ta cho 1 chiếc áo...điều đó đã là một ân hệu lớn ....

Một miếng khi đói bằng một gói khi no


Loading...

Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Người đói ta cho 1 bữa ăn, người lạnh ta cho 1 chiếc áo...điều đó đã là một ân hệu lớn ....
Loading...

0 nhận xét: