SỐ MỆNH của anh sẽ là CUỘC ĐỜI của anh... và... KHÔNG CÓ TÔN GIÁO NÀO CAO TRỌNG HƠN SỰ THẬT!

Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật


Loading...

SỐ MỆNH của anh sẽ là CUỘC ĐỜI của anh... và... KHÔNG CÓ TÔN GIÁO NÀO CAO TRỌNG HƠN SỰ THẬT!
Loading...

0 nhận xét: