- Khi bạn thất vọng, bạn đang sống với quá khứ. - Khi bạn lo lắng, bạn đang sống với tương lại. - Khi bạn bình an, bạn đang sống với hiện tạ...

Hiện tại - Tương lai - Quá khứ


Loading...

- Khi bạn thất vọng, bạn đang sống với quá khứ.
- Khi bạn lo lắng, bạn đang sống với tương lại.
- Khi bạn bình an, bạn đang sống với hiện tại
Loading...

0 nhận xét: