Ghét nhất câu: Thiếu anh em không thể sống được. Thiếu em anh không thể sống được. Với mình... Chỉ có thiếu ăn thì mới không thể sống đước :...

Heo xinh dạy cách sống


Loading...

Ghét nhất câu:
Thiếu anh em không thể sống được.
Thiếu em anh không thể sống được.

Với mình... Chỉ có thiếu ăn thì mới không thể sống đước :D
Loading...

0 nhận xét: