Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau. Sống tịch tịnh an lạc. Bỏ sau mọi thắng bại. Sống mà cứ luôn luôn muốn hơn thua với những n...

Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau


Loading...

Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau. Sống tịch tịnh an lạc. Bỏ sau mọi thắng bại. Sống mà cứ luôn luôn muốn hơn thua với những ngưởi khác thì chính bản thân bạn sẽ là người chịu khổ đau đầu tiên.
Loading...

0 nhận xét: