Đức Phật dạy rằng: Làm người có 20 điều khó: 1 .- Nghèo khổ bố thí là khó 2 .- Giàu sang học đạo là khó 3 ....

20 điều khó của kiếp người


Loading...

Đức Phật dạy rằng: Làm người có 20 điều khó:

1.- Nghèo khổ bố thí là khó

2.- Giàu sang học đạo là khó

3.- Bỏ thân mạng vì lẽ phải là khó

4.- Hiểu được kinh Phật là khó

5.- Sinh thời Phật, gặp Phật là khó

6.- Nhẫn được các dục là khó

7.- Thấy đẹp không ham cầu là khó

8.- Bị nhục không oán là khó

9.- Có thế lực không cậy uy là khó

10.- Đối cảnh vô tâm là khó

11.- Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó

12.- Trừ diệt ngã mạn là khó

13.- Không khinh người chưa học là khó

14.- Thực hành tâm bình đẳng là khó

15.- Chẳng nói thị phi là khó

16.- Gặp được thiện tri thức là khó

17.- Kiến tánh, học đạo là khó

18.- Tùy duyên hóa độ là khó

19.- Thấy cảnh không động tâm là khó

20.- Khéo biết phương tiện là khó
Loading...

0 nhận xét: