Giá mà. . .Loading...


Giá mà. . .
- Giữa dÒng đỜi vÔ định. . .
- CÓ mỘt ngưỜi yêu TÔi hƠn cả sinh
mệnh. . .
- MỘt ngưỜi chỉ biết nắm lấy mà
khÔng biết buÔng. . .
- MỘt ngưỜi chỉ biết giữ chặt mà
khÔng hề biết vứt bỎ. . .
- TÔi chỉ cần mỘt ngưỜi như vậy
thÔi!!...
- Để TÔi yêu và đưỢc yêu..

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét