Vạn pháp do tâm sinhLoading...


"Vạn pháp do tâm sinh
Vạn pháp do tâm diệt
Tâm sinh vạn pháp sinh
Tâm diệt vạn pháp diệt"

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét