Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Từ bi là cội phúc

Loading...

Bi quan là tự sát
Giải thoát là tự do
Thuyền to thì sóng cả
Vô ngã thì vô ưu
Đa mưu thì đa oán
Đông bạn thì lắm phiền
Nhiều tiền thì lắm bạc
Làm ác thì gặp ác
Tự tác thì tự lo
Gieo gió thì gặt bão
Gian xảo thì đa nghi
Từ bi là cội phúc
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: