Một miếng khi đói bằng một gói khi noLoading...


Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Người đói ta cho 1 bữa ăn, người lạnh ta cho 1 chiếc áo...điều đó đã là một ân hệu lớn ....

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét