Hạnh phúc thực chất là điều rất đơn giản nếu ta biết bằng lòng với những gì ta đã có.

Hạnh phúc rất đơn giản

Loading...

Hạnh phúc thực chất là điều rất đơn giản nếu ta biết bằng lòng với những gì ta đã có.
Loading...

0 nhận xét: